Бившият областен на Хасково на съд заради наводнението в Бисер

Районна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо бив­шия облас­тен управител на Хас­ково — Ирена Узунова за навод­нението в с. Бисер. Според дър­жав­ното обвинение в периода от 14-ти октом­ври 2011 г. до 6 фев­руари 2012 г. като облас­тен управител на Хас­ково Ирена Узунова не е изпъл­нила служеб­ните си задъл­жения по чл. 9 ал.1 от Закона за защита при бед­с­т­вия. Вслед­с­т­вие на неиз­пъл­нение на нор­мативно рег­ламен­тираните й задъл­жения е причинила навод­нение по неп­ред­паз­ливост, което е предиз­викано от скъс­ване на язовир­ната стена на язовир “Иваново“. С това тогаваш­ният облас­тен управител е изложила на опас­ност живота на другиго, като е пос­лед­вала смъртта на осем лица, се посочва още в обвинител­ния акт.

Загиналите заради лип­сата на превен­ция са И. Карам­филова, 80 г., Г. Сираков, 69 г., Х. Хрис­тов, 92 г., А. Стоянов, 77 г., Л. Делева, 56 г., К. Николова, 65 г., Ж. Хрис­тов, 68 г. и В. Делев, 59 г. 

Припом­няме, че бед­с­т­вието в с. Бисер се случи на 6 фев­руари 2012 година. Тогава стената на язовир “Иваново“ се пропука и някол­комет­рова вълна заля село Бисер. Населеното място се намира на около 10 км надолу по течението на изтичащата от язовира река Бисер­ска. В резул­тат на прилив­ната вълна бяха навод­нени десетки домове.