Директор с фалшива диплома управлявал близо година болницата в Дупница

Директор с фалшива диплома управлявал близо година болницата в Дупница

Росен Тимчев, който е бивш член на ГЕРБ, оставил след себе си съмнителни договори и увеличени дългове, осъждан е за хулиганство

Бив­шият дирек­тор на бол­ницата в Дуп­ница Росен Тим­чев се оказа с фал­шива дип­лома, раз­кри в раз­с­лед­ване БТВ. Според прокуратурата Тим­чев е фал­шифицирал и други документи, като, нап­ример, документ за платена гаран­ция. Той също така е съден за хулиган­с­тво, а към момента има и друго висящо досъдебно произ­вод­с­тво. Пиш­ман дирек­торът е и сред учас­т­ниците в протес­тите срещу Трой­ната коалиция пред Народ­ното съб­рание и дори е осъден на 1000 лева глоба за под­буж­дане към хулиган­с­тво. През 2015 г. пък се кан­дидатира от лис­тата на ГЕРБ за общин­ски съвет­ник. Въп­реки всички тези факти, Тим­чев поема дуп­ниш­ката бол­ницата през март 2016 г. и остава след себе си съм­нителни договори и увеличени дъл­гове. В началото на миналата година Тим­чев е пред­с­тавител на ГЕРБ в работ­ната група, която да провери със­тоянието на бол­ница „Св. Иван Рил­ски“. Работ­ната група излиза с док­лад, в който определя със­тоянието на бол­ницата като „катас­т­рофално“, Общин­с­кият съвет освобож­дава тогаваш­ния дирек­тор и наз­начава именно Тим­чев за временно изпъл­няващ длъж­ността до провеж­дане на кон­курс. За времето, в което оглавява лечеб­ното заведение, освен с фал­шификаци, Тим­чев се занимава и с това да продаде всички апарати за хемодиализа на фирма, която няма право да ги закупи. При проверка се оказва, че фир­мата е регис­т­рирана на името на човек от ром­с­ката махала, който няма пред­с­тава за това. Малко по-късно същите тези апарати се оказ­ват в Троян­с­ката бол­ница. През август 2016 г. ИА „Медицин­ски одит“ извър­шва проверка, която показва, че дип­ломата на Тим­чев по здравен мени­дж­мънт е фал­шива. Прокуратурата го пот­вър­ж­дава след проверка в минис­тер­с­т­вото и Медицин­с­кия универ­ситет.