На Балканите има спящи клетки на терора, предупреди ексразузнавач

В страните от Бал­кан­с­кия регион същес­т­вуват условия за радикализация на лица от мал­цин­с­т­вата. Това каза в сут­реш­ния блок „Добро утро, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ бив­шият дирек­тор на Национал­ната разуз­навателна служба ген. о. р. Кирчо Киров. 

По думите му на територията на дър­жави като Албания, Косово, Македония, Черна гора и Бъл­гария са иден­тифицирани т. н. „спящи клетки“, към които се чис­лят бойци единаци, които в даден момент могат да пред­с­тав­ляват сериозна опас­ност за мес­т­ното население. 

“Не лип­с­ват бойци в редиците на ИДИЛ, дошли именно от тези бал­кан­ски страни, които след пораженията на групиров­ката можем да очак­ваме, че ще се завър­нат в род­ните си места“, добави той. 

Всичко това показва, че в страните от Бал­кан­с­кия полуос­т­ров, в това число и Бъл­гария, същес­т­вуват условия за радикална дей­ност и активизация на такива клетки и лица към тях. Това са явления, останали от раз­пада на бивша Югос­лавия, като те продъл­жават да имат своето активно дейс­т­вие и до днес. Територията на бал­кан­с­ките страни освен като зона, която е потен­циална за извър­ш­ване на терорис­тични актове, следва да се раз­г­лежда и като зона, през която преминават и намират логис­тична под­к­репа лица, чиито стремежи са насочени и към раз­лични европейски страни“, обясни ген. Кирчо Киров. 

Той обърна внимание, че въп­реки материал­ните загуби на групиров­ката „Ислям­ска дър­жава“ в районите от Близ­кия изток, джихадис­тите нямат намерение на преус­тановят атаките си в други части на света, като нап­ротив, раз­ширяват обх­вата на своята дей­ност. 

“След загубите на ИДИЛ на бой­ното поле следва по-трудната битка с идеологията на групиров­ката“, комен­тира ген. Киров.