„БСП за България“ подкрепи ученическа инициативата в чест на Васил Левски

Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ под­к­репи инициативата на учениците от СУ „Христо Проданов“ в чест на Апос­тола Васил Лев­ски в род­ния му град Кар­лово, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. По случай 180 години от рож­дението на Васил Лев­ски учениците от СУ „Христо Проданов“ и тех­ните учители изработиха иновативен и родолюбив продукт, които да напомня на всички за живота и делата на Лев­ски. Те нап­равиха диск, който се върти и в прозорец може да прочетем важни факти, свър­зани с битието на Апос­тола за съот­вет­ната година.