От 100 000 души у нас, заразени с Хепатит C

От 100 000 души у нас, заразени с Хепатит C

Смъртните случаи в България от заболяването и неговите усложнения са 840 годишно

От 100 000 души у нас, заразени с Хепатит C, едва 400 стигат до лечение. Смър­т­ните случаи в Бъл­гария от заболяването и неговите услож­нения са 840 годишно. Оказва се, че при 74 на сто от пациен­тите с Хепатит С, вирусът засяга и други органи, освен чер­ния дроб. Положител­ното е, че у нас вече е дос­тъпна и пок­рита от здрав­ната каса модерна терапия, която може да пос­тигне излекуване при 95 до 100 процента от бол­ните.

Понас­тоящем най-значимият проб­лем в Бъл­гария, свър­зан с Хепатит C, е диаг­нос­тиката, тъй като хората нямат въз­мож­ност да се изс­лед­ват за заболяването като част от годиш­ните профилак­тични прег­леди, пок­ривани от здрав­ната каса, изтък­ват специалисти.

Към момента с новата терапия, която дава много добър резул­тат, се лекуват около 1000 души. 105 от тях са в Клиниката по гас­т­роен­терология в бол­ница „Царица Йоанна – ИСУЛ,” обясни д-р Йор­дан Генов, който завежда Трето отделение в нея, цитиран от „Дарик”.

“От всич­ките 105 лекувани пациенти, само един не е излекуван, от което е видно колко е ефек­тивно лечението в реал­ната клинична прак­тика. Тук са пациенти с всякакви съпът­с­т­ващи заболявания, с които трябва да се съоб­разяваме“, посочи той.

Реално одоб­рените за лечение пациенти у нас са 1130, инфор­мира д-р Елена Тотева от Национал­ната здрав­ноосигурителна каса. “След март 2017 г. вече с приемането на новите критерии за терапия, за миналата година 411 са били бол­ните, които са получили лечение. За тях НЗОК е зап­латила малко над 38 милиона лева. От началото на 2017 г. на терапия са нови 575 човека, а касата зап­лаща почти същата сума“, комен­тира тя.

Сред рис­ковите групи за раз­витие на заболяването попадат упот­ребяващите инт­равенозни нар­котици, както и хора, под­лежали на кръвоп­реливане преди 1992 г., когато кръв­ните продукти не са били изс­лед­вани за наличие на вируса.