ЕК окончателно ни отделя от Румъния?

Въп­реки приказ­ките на управ­ляващите, че Европейс­ката комисия много оценявала бъл­гар­с­кия нап­редък и реформи, във втор­ник се оказа, че дейс­т­вител­ността е съв­сем друга. При посещението си в Букурещ пред­седателят на Европейс­ката комисия Жан-Клод Юнкер пох­вали нап­редъка на страната, пот­вър­ж­давайки, че за нея ще отпадне Механиз­мът за сът­руд­ничес­тво и проверка (МСП), както и, че се очаква съв­сем скоро тя да стане член на Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво, съобщи Фрог нюз. Подобни неща за Бъл­гария не се каз­ват, въп­реки дежур­ните демон­с­т­рации на близост между Борисов и Юнкер. Ако казаното от пред­седателя на ЕК стане факт, Бъл­гария официално ще се нареди на опаш­ката на ЕС.