Ново дъно: България на опашката в класация за правото на собственост

Ново дъно: България на опашката в класация за правото на собственост

Изпреварват ни дори страни като Мали, Доминиканската република, Кения, Хондурас и Замбия

За 2017 година Бъл­гария получава резул­тат от 4,8 точки (от 10 точки) и се нарежда на 85-о място от 127 страни в класирането за меж­дународ­ния индекс “Право на соб­с­т­веност“, раз­работ­ван от Алианс “Право на соб­с­т­веност“, съоб­щиха от Инс­титута за пазарна икономика (ИПИ), пар­т­ньор на Алианс “Право на соб­с­т­веност“.

Док­ладът измерва и как защитата на правото на соб­с­т­веност влияе върху благосъс­тоянието. При съпос­тав­ката на резул­татите от индекса и икономичес­кото пред­с­тавяне на раз­лич­ните дър­жави се забеляз­ват сериозни раз­лики. Страните са раз­делени на пет групи според резул­тата си в индекса.

Пър­вен­ците в класацията, т.е. пър­вите 20 процента от включените дър­жави, се рад­ват на 13 пъти по-висок доход на глава от населението (в паритет на покупател­ната способ­ност) в срав­нение със страните на дъното — пос­лед­ните 20 на сто от включените дър­жави. В допъл­нение, анализът показва, че по-добрата защита на правото на соб­с­т­веност води до повече пред­п­риемачес­тво, по-ниско неравен­с­тво, по-висока икономическа свобода, по-голямо граж­дан­ско учас­тие и по-голяма сигур­ност, посоч­ват от ИПИ.

В таз­годиш­ното издание на индекса Бъл­гария отбелязва ново дъно, пишат от инс­титута. Резул­татът на страната намалява и вече не дос­тига и половината от въз­мож­ните мак­симални точки. Спрямо миналата година той намалява с 0,2 точки, но в класацията Бъл­гария пада с 19 места. 

Намалението в точ­ките не е тол­кова голямо, но пред­вид нис­ката база, особено за европейска дър­жава, под­дър­жането на това изк­лючително незадоволително ниво на защитата на правото на соб­с­т­веност е стряс­кащо. В същото време драс­тич­ното пропадане показва, че докато в Бъл­гария нищо не се променя, другите дър­жави подоб­ряват защитата на правото на соб­с­т­веност, отчитат от ИПИ.

Страната ни е изп­реварена дори от Мали, Доминикан­с­ката репуб­лика, Кения, Хон­дурас и Зам­бия.