Стопихме се с 50 000 души за година, сочат данни на „Евростат”

Населението на Бъл­гария е намаляло със 7.3 на 1000 миналата година, сочат данни на Еврос­тат, пред­с­тавени от Европейс­ката комисия, предаде БТА.

Към 1 януари миналата година в нашата страна е имало 7 153 800 души, а към 1 януари тази година — 7 101 900, което със­тав­лява 1.4 на сто от населението в ЕС.

Бъл­гария е сред шестте дър­жави в ЕС, отчели най-ниска раж­даемост — 9.1 на хиляда, наред с Италия (7.8 на 1000), Пор­тугалия (8.4 на 1000), Гър­ция (8.6 на 1000), Испания (8.7 на 1000) и Хър­ватия (9 на 1000).

У нас е отчетена и най-високата смър­т­ност в ЕС15.1 на 1000 души население, като на след­ващите места, с близки данни, са Лат­вия, Литва, Румъния и Унгария. Естес­т­веният прираст у нас е отрицателен и с най-лоши резул­тати в Европейс­кия съюз — минус шест на 1000 души население. Миналата година в страната ни са отчетени 65 хиляди раж­дания и 107 хиляди смър­тни случая.

ЕС отчита нулев естес­т­вен прираст — броят на новородените е равен на броя на починалите. Уточ­нява се, че отчитаният ръст се дължи на миг­рацията.