Медици блокираха кръстовище заради неизплатени заплати

Лекарите от пловдивската МБАЛ „Свети Мина” обявиха гражданско неподчинение и заради неясното бъдеще на лечебното заведение

Заради неиз­п­латени зап­лати медиците от плов­див­с­ката многоп­рофилна бол­ница “Свети Мина“ обявиха граж­дан­ско непод­чинение. За около 10 минути вчера те блокираха кръговото кръс­товище на Цен­т­рал­ната гара в Плов­див. Освен заради неп­реведеното въз­наг­раж­дение, хората с бели прес­тилки протес­тират и заради неяс­ното бъдеще на лечеб­ното заведение след сливането му с другата общин­ска бол­ница, предаде БНР.

“Един­с­т­веното, което искаме, е да работим на спокойс­т­вие и със самочув­с­т­вието и дос­тойн­с­т­вото на нор­мални хора, които сме учили“, заявяват протес­тиращите медици.

Искаме да спрат да се подиг­рават с тази бол­ница, искаме тя да работи, екипите да са спокойни, заявиха работещите в бол­ница “Св. Мина“.

“Няма сигур­ност — сливане, отливане, това ще сък­ращават — онова. Имало голяма админис­т­рация, ама няма да е само админис­т­рация. Ние протес­тираме и затова, и за парите. Не можем да живеем без пари, искаме си парите, искаме бол­ницата да работи“.

Управителят няма как да плати след­ваща зап­лата, отчитат и самите протес­тиращи. Медиците нас­тояват за спешна среща с кмета на Плов­див Иван Тотев и с пред­с­тавители на Общин­с­кия съвет.

Припом­няме, подобно е положението и в други бол­ници. Четири месеца лекарите и медицин­с­ките сес­три от бол­ницата в Ловеч не са получавали зап­лати. В същото време бол­ницата е изп­равена пред фалит, а сред­с­тва за спасението ѝ няма.

Работещите там приз­нават, че нямат кон­сумативи, няма и лекар­с­тва. Аптеката е зат­ворена, защото няма магистър-фармацевт. От Троян отказ­вали да пращат кон­сумативи, защото бол­ницата е нередовен платец.