Откраднаха банкомат, изпуснаха го в дере

Отк­рад­наха бан­комат от село Катунци, община Санад­н­ски, съобщи БиТиВи.

Обирът е извър­шен от трима мас­кирани, които са били зас­нети от деца. Кад­рите са предадени в полицията.

Уст­ройс­т­вото е изт­ръг­нато и изв­лечено с автомобил. То е било мон­тирано на входа на сградата на кмет­с­т­вото в Катунци, в която се помещава и полицейс­кия учас­тък на селото.

Крад­ците тръг­нали към село Папаз­чаир, но на два километра от Катунци бан­коматът пад­нал в дере. Не успели да го извадят и избягали.

Пъл­ният с пари бан­комат беше изтег­лен от случайно минаващ камион с кран. Полицаите помолиха шофьора за помощ, кранът, който очак­ваха, не дойде в продъл­жение на часове.

Припом­няме, че това е поред­ният отк­рад­нат бан­комат в Югозапада Бъл­гария.

Само преди месец бе задиг­нат бан­комат в кюс­тен­дил­с­кото село Бобошево, а за година и половина крадци задиг­наха бан­комати в Гър­мен, Бан­ско, Дуп­ница.