Каракачанов ходатайствал за висок пост за свой приближен?

Каракачанов ходатайствал за висок пост за свой приближен?

Въз­мутени граж­дани от област Стара Загора скочиха срещу “поредна унизителна номинация“ на “Обединени пат­риоти“. Според тях вицеп­ремиерът и минис­тър на отб­раната Красимир Каракачанов “бясно лобира“ раз­с­лед­ваната от прокуратурата и Европейс­ката служба за борба с измамите (ОЛАФ) Николинка Горова да бъде наз­начена за замес­т­ник облас­тен управител на област Стара Загора. Припом­няме ви, че Горова се кан­дидатира и за кмет на града, но остана далеч назад от основ­ните претен­денти. “Съб­ралата едва 3% на мес­т­ните избори през 2011 г. Горова, не спира да прави совалки между политически цен­т­рали и пар­ламента в опит да си уговори топло мес­тенце и висока зап­лата в облас­т­ната управа в града под липите! Лично Красимир Каракачанов е ходил да моли премиера Борисов да наз­начип­ровалената му кандидат-кметица, въп­реки негатив­ното мнение за нея в Стара Загора“, изтък­ват граж­даните. Според тях “родената около гр. Чир­пан Николинка е по-известна с това, че е раз­с­лед­вана от прокуратурата заради съм­нения за измами като ръководител на проекта “Община Стара Загора — за по-добро админис­т­ративно обс­луж­ване чрез Елек­т­рон­ното правител­с­тво“. Допълва се, че през 2014 г. ОЛАФ са пред­с­тавили финал­ния си док­лад, с който са пот­вър­дили сан­к­ция от над 1 млн. лв. на Община Стара Загора по проекта, чийто ръководител е била именно съпар­тий­ката на Каракачанов. “Ние, граж­даните на Стара Загора, недоумяваме с какви очи Красимир Каракачанов ходатайс­тва да бъде сложен раз­с­лед­ван от прокуратурата човек на тол­кова висок дър­жавен пост? С този очевидно неком­петен­тен да заема ръководни длъж­ности човек ли се асоциира ВМРО в Стара Загора? “, питат хората.