Ангел Джамбазки: Убеден съм в провала на интеграцията у нас

Убеден съм в провала на интег­рацията у нас. Причината за това е сбър­каният модел за изг­раж­дане на граж­дан­с­ките раз­личия в общес­т­вото в Европа. Затова виж­даме и това по улиците. Всъщ­ност тези хора не се променят, а иска да променят теб”, каза евродепутатът Ангел Джам­базки (ВМРО) пред „Нова телевизия”.

Не може да се каже колко пари точно са похар­чени за ром­с­кото включ­ване. Работещият модел на впис­ване на граж­даните в общес­т­вото минава през желание и образование. Този провален модел на интег­рация зап­лашва самите основи на бъл­гар­с­ката дър­жава и дър­жав­ност. Затова все по-често ще има случи на пребиване на деца с брадви. Гетото съз­дава нап­режение. Това трябва ясно да се раз­бере“, под­черта той.

Джам­базки добави, че има и много бъл­гар­ски граж­дани от ром­ски произ­ход, които са се вписали в общес­т­вото и не могат да се раз­личат. „Тен­ден­цията е времева и геог­раф­ска. Където има по-голяма кон­цен­т­рация на гета нападенията ще зачес­тяват“, смята евродепутатът. По думите му трябва да приз­наем, че има такъв проб­лем, а той ще става все по-етнически.

Ангел Джам­базки отрече умиш­лено да не се решава този проб­лем от политиците заради дивиденти. „Става дума за политическа импотен­т­ност и нежелание да се реши този проб­лем”, каза още той.