Пропуски в законодателството облагодетелстват некоректни работодатели

Времен­ната комисия за проуч­ване на случаите на неиз­п­латени зап­лати установи, че са налице пропуски в законодател­с­т­вото, даващи въз­мож­ност на некорек­тни работодатели да се въз­пол­з­ват от тях, съобщи аген­ция „Фокус“. „За“ док­лада на комисията и пред­ложенията за законодателни инициативи гласуваха 170 народни пред­с­тавители, „против“ — 0 и „въз­дър­жали се“ — 0 , с което те бяха приети единодушно. Комисията отчита, че най-големият брой пред­п­риятия със забавени трудови въз­наг­раж­дения на работ­ниците са в тър­говията, тъй като там оперират и най-много стопан­ски субекти. Там неиз­п­латените зап­лати за периода 20122016 г. са 3 431 963 лв. Пред­ложенията, нап­равени в рам­ките на комисията, ще бъдат внесени като общ законоп­роект от всички политически сили в Народ­ното съб­рание. Комисията прави пред­ложения за промени в Кодекса на труда, целящи да се предос­тави допъл­нителна защита на правата на работ­ниците и служителите, в случаите, когато работодателите им не изп­лащат трудовите въз­наг­раж­дения и обез­щетения. С тези промени се засил­ват кон­т­рол­ните фун­к­ции на ИА „Главна инс­пек­ция по труда“. С проекта се пред­лага също работодатели, които дъл­жат въз­наг­раж­дения и обез­щетения на работ­ниците си да не могат да учас­т­ват в процедури по общес­т­вени поръчки като изпъл­нители и подиз­пъл­нители. В комен­тар на работата на комисията омбуд­с­манът Мая Манолова посочи, че през двата месеца от ней­ната работата не е бил изп­латен нито 1 лв. на работ­ник, който си чака въз­наг­раж­дението. „Отворени са случаите за Дуп­ница, за Вет­рен, за русен­с­ката корабос­т­роител­ница, за фир­мата за чис­тота във Видин“, изб­рои Манолова. Тя заяви, че това ще продължи, ако не бъдат внесени освен пред­ложенията, около които са се обединили депутатите в комисията, но и допъл­нител­ните пред­ложения, които са останали извън тях­ното внимание. Според омбуд­с­мана е добре, че по-голяма част от пред­ложенията, нап­равени от нея, ще бъдат включени в общия законоп­роект.