Руска нота след вандалска проява срещу паметника на Съветската армия

Русия е изп­ратила нота до Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Бъл­гария с нас­тояването за раз­с­лед­ването на случай на ван­дализъм срещу памет­ника на съвет­с­ката армия в София. Това обяви говорителят на рус­кото вън­шно минис­тер­с­тво Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Припом­няме, че на 1 юли памет­никът осъмна над­рас­кан.

Върху оригинал­ния над­пис на монумента с чер­вен спрей е изписано “БКП са терористи“.

“Във връзка с инцидента нашето посол­с­тво в София изп­рати нота до Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Бъл­гария с искане за задъл­бочено раз­с­лед­ване на инцидента, прив­личане на винов­ните към отговор­ност и пред­п­риемането на необ­ходимите дейс­т­вия за привеж­дане на мемориала в ред“, посочва Захариева, като допълва: “Ние очак­ваме официал­ните бъл­гар­ски власти да пред­п­риемат мерки за недопус­кане в бъдеще на ван­дализъм срещу памет­ници от общата история на Русия и Бъл­гария.“