Фотоизложба разказва за „Най-красивата страна”

Фотоизложба разказва за „Най-красивата страна”

На 10 юли от 11.00 ч. в Град­с­ката градина в София ще бъде отк­рита фотоиз­лож­бата на Рус­кото геог­раф­ско дружес­тво «Най-красивата страна».

В тър­жес­т­веното отк­риване ще вземат учас­тие пос­ланикът на Русия в Бъл­гария Н. Пр. А. А. Макаров, пред­с­тавители на Столична община, Народ­ното съб­рание, Минис­тер­с­т­вото на туризма и Минис­тер­с­т­вото на кул­турата на Репуб­лика Бъл­гария.

На пред­с­тавител­ната софийска площадка под отк­рито небе ще бъдат изложени снимки — победители на всерус­кия кон­курс (photo.rgo.ru),

пос­ветен на съх­ранението на дивата природа на Русия и въз­питанието

в грижовно отношение към окол­ната среда. В проведения кон­курс взеха учас­тие 23 000 руски и чуж­дес­т­ранни фотог­рафи, които са изп­ратили около 110 000 фотоса.

Излож­бата се провежда в рам­ките на Дните на рус­ката духовна кул­тура

в Бъл­гария и ще бъде отк­рита за посетители до 23 юли.