МВР пръсна 1,2 млн. лева за сайт и обучение на 350 полицаи за работа с деца

660 156 швей­цар­ски франка или близо 1,2 млн. лв. са похар­чени за изработ­ването на сайт и обучение на около 350 полицаи за работа с деца, стана ясно от пис­мен отговор на вът­реш­ния минис­тър Вален­тин Радев на депутат­ски въп­рос, цитиран от БГНЕС. Сред­с­т­вата са отпус­нати по проект “Подоб­ряване зак­рилата на детето и превен­ция на дет­с­ката прес­тъп­ност“, финан­сиран от Българо-швейцарската прог­рама за сът­руд­ничес­тво. Общият бюджет на проекта е 760 хиляди швей­цар­ски франка. Вът­реш­ният минис­тър отчита, че със сред­с­т­вата са пос­тиг­нати след­ните резул­тати: изработ­ване на сайта detskasigurnost.bg. Интернет-страницата е изработена от ученици от Професионал­ната гим­назия по елек­т­ротех­ника и автоматика в София. С парите по проекта е раз­работен и Наръч­ник за полицейс­ките служители, работещи с деца. Проведени са шест обучения за работа с деца на общо 240 служители на МВР. Раз­работена е и Автоматизирана инфор­мационна сис­тема за противодейс­т­вие на дет­с­ката прес­тъп­ност и зак­рила на детето, както и са дос­тавени ком­пютърни кон­фигурации и сър­въри за ней­ната под­дръжка. Сис­темата поз­волява обоб­щение на дан­ните за деца, които са извър­ш­вали прес­тъп­ления и са установени от органите на МВР, както и на децата, станали жер­тви на прес­тъп­ления. Обучени са 92 служители на МВР, които могат да работят с въп­рос­ната сис­тема.