Ремонтът на НДК за председателството сериозно закъснява, признаха от ГЕРБ

Ремонтът на НДК за председателството сериозно закъснява, признаха от ГЕРБ

Ремон­тът на НДК за целите на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на ЕС сериозно закъс­нява“, призна пред БНР вицеп­ремиерът Томис­лав Дон­чев. По думите му се наб­людава относителна ниска степен на физическо изпъл­нение. „Пър­вос­тепенна цел е дей­нос­тите по ремонта да се ускорят, защото остава половин година. Въп­рос на оперативно майс­тор­с­тво е нещата да се случат по най-добрия начин. Факт е, че има генерирано много голямо закъс­нение“, добави Дон­чев. Той комен­тира и исканията на протес­тиращите служители на МВР, като по думите голяма част от тях са абсолютно справед­ливи. „Трябва обаче да мис­лим и за въз­мож­нос­тите, защото едно искане пред­полага допъл­нителен паричен ресурс. В момента това, което се търси, са вът­решни резерви в сис­темата на МВР. При всички случаи полицаите, които работят на терен, са приоритет“, под­черта Томис­лав Дон­чев и добави, че в МВР има доста голяма админис­т­рация, но това не означава, че “по дефиниция е неефек­тивна“.