Депутатите приеха оставката на шефа на НЗОК

Депутатите приеха оставката на шефа на НЗОК

С 88 гласа “за“ депутатите от 44-то народно съб­рание приеха остав­ката на управителя на Здрав­ната каса д-р Глинка Комитов. Въп­реки че депутатите одоб­риха със 126 гласа присъс­т­вието на д-р Комитов в пленарна зала, приемането на неговата оставка се случи в негово отсъс­т­вие. Пред­ложението Комитов да бъде в залата, бе нап­равено от депутата от БСП доц. Георги Йор­данов. Против оттег­лянето на д-р Комитов не се обяви нито един народен пред­с­тавител, а 67 гласуваха “въз­дър­жал се“. Гласуването на пред­с­роч­ното прек­ратяване на ман­дата на д-р Глинка Комитов начело на НЗОК обаче се превърна в своеоб­разен дебат за проб­лемите в здравеопаз­ването у нас, сред които особено се отк­роиха нат­рупаните задъл­жения на лечеб­ните заведения, както и наложените лимити на бол­ниците.