Отново насилие: Баща преби акушерка, искал плацентата на детето

Отново насилие: Баща преби акушерка, искал плацентата на детето

Само за 20 дни бяха регистрирани четири тежки случая на агресия спрямо лекари

Мъж преби акушерка, минути след като стана баща в столич­ната бол­ница “Шей­ново“, съобщи БиТиВи.

Владимир Стоянов не се поин­тересувал от със­тоянието на съп­ругата и на детето си, а агресивно нас­тоявал да вземе плацен­тата на новороденото бебе.

На обяс­ненията, че това е биологичен материал и за неговото изпол­з­ване и съх­ранение има установен ред, агресив­ният мъж заявил, че има всички нужни раз­решителни и се позовал на шефа на бол­ницата. При обаж­дане от акушер­ката до своя начал­ник, управителят на бол­ницата обяс­нил, че дори не е чувал човека. Обяс­нили на бащата, че плацен­тата ще бъде над­леж­дно съх­ранена и че не може да му бъде предос­тавена в почив­ния ден.

При посоч­ване, че има раз­пореж­дане от управителя на бол­ницата плацен­тата да бъде съх­ранена правилно, но не и предадена в почив­ния ден, без нуж­ната докумен­тация, бащата набил лекар­ката, при което тя загубила съз­нание.

Жената помни какво е точно е станало, но след нападението е с комоцио, счупен нос и множес­тво хематоми по лицето.

В Бъл­гария особено чести са нападенията над спешни екипи от линей­ките или в спеш­ните приемни отделения - от пациенти, изнер­вени от чакането, пияни или дрогирани или просто агресивни хора.

Всеки трети лекар у нас е бил свидетел или обект на физическа агресия, отчетоха нас­коро от Национал­ната асоциация на работещите в Спешна медицин­ска помощ в Бъл­гария.

Само за 20 дни бяха регис­т­рирани четири тежки случая на агресия спрямо лекари.