И Божидар Димитров скочи срещу МВнР

И Божидар Димитров скочи срещу МВнР

Бъл­гария не е приз­нала македон­с­кия език, защото езици и нации не се приз­нават. Това каза историкът и дирек­тор на НИМ проф. Божидар Димит­ров пред БТВ. „Дър­жавите не приз­нават езици, защото не са лин­г­вис­тични инс­титути“, заяви още историкът. По думите му само лидери на тоталитарни дър­жави като Сталин са могли да приз­нават езици като беларус­кия, украин­с­кия и мол­дов­с­кия нап­ример. По думите на проф. Димит­ров Захариева е „чела Френ­с­ката енцик­лопедия на езиците и съот­вет­ните издания на Рус­ката и Британ­с­ката академия, където пише, че македон­с­кият език е идиом на бъл­гар­с­кия. По повод пренаписаната история в македон­с­ките учеб­ници проф. Димит­ров каза: „Подобни безумия ще продъл­жават до под­пис­ването и изпъл­нението на Договора за доб­росъсед­с­тво“. Според него в документа има две точки, които са много важни. Едната е да спрат краж­бите на бъл­гар­ска история, а другата — да се поп­равят досега под­менените исторически факти.,