БСП сезира Брюксел за бухенвалдските „майтапи” на вицепремиера Симеонов

БСП сезира Брюксел за бухенвалдските „майтапи” на вицепремиера Симеонов

Заместник-министърът, сниман да отдава нацистки поздрав подаде оставка след натиск от левицата

Скан­дал­ният зам.-министър на регионал­ното раз­витие Павел Тенев от квотата на Обединени пат­риоти подаде оставка вчера. Преди дни той бе уличен, че се е снимал в музей с восъчни фигури на нацис­тки офицери, отдавайки извес­т­ния фашис­тки поз­д­рав с вдиг­ната нагоре ръка.

Скан­дално е без­дейс­т­вието на премиера Бойко Борисов, който се прави, че няма проб­лем. Това се посочва в позиция на БСП, съоб­щиха от прес­цен­търа на НС на БСП. БСП недуомява защо вече трети ден — заместник-министърът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Павел Тенев продъл­жава да стои на своето място, вместо да бъде незабавно увол­нен. Считаме, че човек, който е имал цинизма и наг­лостта да се снима как прави хит­лерис­тки поз­д­рав, няма място в управ­лението на Бъл­гария. Припом­няме, че това е втора номинация на пат­риотите, която бива уличена в прис­т­рас­тия към нацизма. През 2015 година те пред­ложиха Иво Антонов за заместник-министър на отб­раната, но тогава бързо го оттег­лиха, когато на бял свят излязоха снимки, на които Антонов се е увековечил с поз­д­рав към Хит­лер. 

Скан­далът продължи и с реак­цията на вицеп­ремиера Валери Симеонов. Вместо да оттегли своя кадър, той го защити с абсур­д­ното и цинично твър­дение, че и той, като млад, може да си е правил май­тап­чийски снимки в Бухен­валд. Паметта на жер­т­вите на кафявата чума не може да бъде обект на никаква шега. Всеки, който си поз­волява да прек­рачва тази морална граница, няма място, нито за минута, в управ­лението.

На Бъл­гария ѝ пред­с­тои пред­седател­с­тво на Европейс­кия съюз. Но ще бъде ли дос­тоен пред­седател нашата страна, когато в този кабинет има вицеп­ремиер, който си е правил май­тап­чийски снимки в Бухен­валд и заместник-министър, увековечен как вдига ръка за хит­лерис­тки поз­д­рав? Как този човек ще пос­реща европейс­ките си колеги по време на това пред­седател­с­тво? С такива май­тапи ли смята да ги забав­лява? Европейс­кият съюз въз­никна върху пепелищата, които остави кафявата чума след себе си. И е сим­вол на отрицанието на нацизма във всеки негов аспект. 

БСП ще нап­рави всичко необ­ходимо, за да инфор­мира своите европейски пар­т­ньори — какви хора стоят в правител­с­т­вото и как върху тях се опъва политически чадър. 

В обща позиция на Делегацията на европейс­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент се казва след­ното: „Оценяваме поведението на бъл­гар­с­кия вицеп­ремиер Валери Симеонов като недопус­тимо и излагащо страната ни. Очак­ваме с интерес позицията на Ман­ф­ред Вебер и колегите от ЕНП, които остро критикуваха под­к­репата за правител­с­т­вото от националис­тите в предишни периоди. Надяваме се, че те ще имат пос­ледователна, адек­ватна и проев­ропейска позиция.“ Остро въз­мущение към дейс­т­вията на Валери Симеонов изрази и пред­седателят на ПЕС и бивш пред­седател на БСП Сер­гей Станишев