Обвиняват и бившия външен министър Даниел Митов в безстопанственост?

Обвиняват и бившия външен министър Даниел Митов в безстопанственост?

Миналата сед­мица прокуратурата пов­дигна обвинение за неп­равомерно организиране на служебни пътувания на бив­шият зам.-министър Христо Ангеличин

Бив­шият вън­шен минис­тър от кабинета “Борисов-2“ Даниел Митов бе привикан във втор­ник следобед в Столич­ното след­с­т­вие. По неофициална инфор­мация той е призован, за да му бъде пов­диг­нато обвинение във връзка с раз­с­лед­ването на поръчка във Вън­шно минис­тер­с­тво, което започна през януари, инфор­мира news.bg, позовавайки се на свои източ­ници. Според аген­цията Даниел Митов е изразил очак­ването си да бъде привикан за раз­пит още миналата сед­мица. Официален комен­тар от говорителя на глав­ния прокурор — Румяна Арнаудова нямаше до редак­цион­ното прик­люч­ване на броя. Припом­няме ви, че раз­с­лед­ването, което се води от звено “Антикоруп­ция“, е за близo 500 xил. лв., платени неп­равомерно на фирма за организиране на служебни пътувания — за осигуряване на самолетни билети, хотели и зас­т­раховки. Миналата сед­мица на бив­шия зам.-министър на вън­ш­ните работи Xpиcтo Aнгeличин бе пов­диг­нато обвинение по същия случай, чe нe е yпpaж­нил ĸoн­тpoл въpxy шeфa нa диpeĸция “Упpaв­лeниe нa coбcт­вeнocттa и мaтepиaлнo-тexничecĸo ocигypявaнe“. Според раз­с­лед­ващите в периода от 15 януари — 22 юли 2016 г. Ангеличин не е упраж­нил дос­татъчно кон­т­рол върху работата на дирек­торът, в резул­тат на което минис­т­рес­т­вото е платило, без да дължи, сума в раз­мер на 494 458,03 лева на час­тно тър­гов­ско дружес­тво. Сумата е била “недъл­жимо платена, поради нес­паз­ване от страна на тър­гов­с­кото дружес­тво на ценовото му пред­ложение — прес­тъп­ление по чл.219 , ал.2 , вр. ал.1 , вр чл.26 , ал.1 от НК“, посочиха от прокуратурата. Дирек­тор на тази дирек­ция в този период е бил Анатоли Великов. Същев­ременно тя е била изп­латена по силата на две споразумения между МВнР и Минис­т­рес­т­вото на земеделието и храните (МЗХ), според които МВнР пол­з­ват услугите на въп­рос­ното тър­гов­ско дружес­тво през МЗХ, които имат договор с него след проведена общес­т­вена поръчка за осигуряване на въз­душен тран­с­порт, хотел­ски нас­танявания и медицин­ски зас­т­раховки при служебни пътувания за служителите на МЗХ. Това е тряб­вало да нап­рави отделно МВнР, смята прокуратурата и затова има образувано наказателно произ­вод­с­тво срещу Ангеличин през януари т.г. От прокуратурата допъл­ват, че нас­тоящото обвинение е пов­диг­нато в хода на същото това произ­вод­с­тво от януари. Тогава на Ангеличин беше пов­диг­нато обвинение за прес­тъп­ление по служба, защото не е провел отделна общес­т­вена поръчка за осигуряване на въз­душен тран­с­порт, хотел­ски нас­танявания и медицин­ски зас­т­раховки при служебни пътувания за служителите на МВнР. До 2012 г. Ангеличин е кадър на ДСБ, след което напусна пар­тията и става част от Движение Бъл­гария на граж­даните.