Прогресивна България почете Деня на победата

• Дър­жав­ният глава Румен Радев: Праз­нуваме Деня на Европа, но и Деня на победата

• Пос­ланик Анатолий Макаров: Пом­ним под­вига на бъл­гар­с­ките антифашити

• Кор­нелия Нинова: Нека народът ни се обедини в почитта към героите

Праз­нуваме Деня на Европа, но и Деня на победата, без тези милиони жер­тви днешна Европа нямаше да е същата. Това каза пред жур­налисти президен­тът Румен Радев след като под­несе венци по повод 9 май пред памет­ника на Нез­най­ния войн, предаде “Фокус“. 

Радев посочи, че е пред Памет­ника на Нез­най­ния войн, за да отдаде почит към всички загинали в бор­бата срещу хитлеро-фашизма. 

“Сред тях са и хиляди бъл­гари. Нека не го заб­равяме. Изказах и своето уважение към мал­кото останали живи ветерани от Втората световна война. Трябва да се помни“, заяви Радев. “На днеш­ната дата отново пот­вър­ж­даваме европейс­кия кон­сен­сус, осъж­дащ фашизма. Нека няма индул­ген­ции. Чес­тит праз­ник на всички бъл­гари. Нека с нашата ежед­невна позиция доказ­ваме, че Бъл­гария има място в Европа“, допълни дър­жав­ният глава.

Без победата ни през Втората световна война нямаше да има европейска демок­рация и ЕС– напом­ням това на стремящите се да пренапишат миналото и да изтикат Русия в зад­ния двор на историята. Това заяви Анатолий Макаров, извън­реден и пъл­номощен пос­ланик на Рус­ката Федерация в Бъл­гария пред Памет­ника на съвет­с­ката армия по повод Деня на победата над хитлерофашизма-9 май. 

Там се съб­раха над 2000 души — дош­лите от митинга-шествие „Без­с­мър­т­ния полк”, тръг­нали от Памет­ника на нез­най­ния войн, и много софиянци, предаде БГНЕС.

Сред тях бяха двама зам.-председатели на НС — Валери Жаб­лянов и Явор Нотев, депутати от 44 НС, президен­тът (20022012 г.) Георги Пър­ванов, пос­ланици и дип­ломати от над 10 страни, писатели, дейци на кул­турата, ветерани от вой­ната и тех­ните нас­лед­ници. 

Ние пом­ним под­вига на бъл­гар­с­ките антифашисти, които без да се страхуват, в името на мира се противопос­тавиха на соб­с­т­веното си правител­с­тво”, продължи словото си за праз­ника н.пр. Анатолий Макаров. 

Първа бъл­гар­ска армия в със­тава на Трети украин­ски фронт учас­тва в освобож­даването на Бел­г­рад, Будапеща и Виена”, посочи той. Затова днеш­ният ден е наш общ праз­ник, под­черта пос­ланик Макаров. Както преди 140 години, освобож­давайки Бъл­гария от осман­с­кото иго, бъл­гарите и в тази война пак се сражават рамо до рамо с рус­наците, но вече за свободата на Европа, припомни той. 

Днес мнозина се опит­ват да заб­равят уроците от тази война, в редица страни, включително в тези, които се смятат за раз­вити демок­рации, нациз­мът отново надига глава, отбеляза пос­ланик Макаров. Хит­лерис­тите с тех­ните помагачи се обявяват за герои, събарят се памет­ници, прес­тъп­ленията на Холокоста се пос­тавят под съм­нение. Тези факти укреп­ват нашата решимост да противодейс­т­ваме на всеки опит да се въз­роди нацизма и да се фал­шифицират резул­татите от Втората световна война, отбеляза той. 

Пожелавам ви мирно небе, чес­тит Ден на победата, привет­с­тва бъл­гарите пос­ланикът на Рус­ката Федерация Анатолий Макаров. 

Да е чес­тит Денят на победата и Денят на Европа! Отдаваме почит на онези милиони мъже и жени от цял свят, които са дали живота си, за да бъдем свободни”.

Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по случай 9-ти май, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията.

Пок­лон пред Чер­вената армия и бъл­гар­с­ките антифашисти за саможер­т­вата им. Без победата над хит­лерофашизма, нямаше днес да праз­нуваме Деня на Европа. И нека, както двата праз­ника са свър­зани, така и народът ни да бъде обединен в приз­нател­ност към героите си, стремеж към мир и прос­перитет на европейс­ките граж­дани в обединена Европа!”- каза още тя.

Кор­нелия Нинова взе учас­тие в церемонията по полагане на цветя и венци на Памет­ника на Нез­най­ния войн по случай Деня на победата и в церемонията по издигане на знамето на ЕС пред президен­с­т­ката инс­титуция по случай Деня на Европа.

Днес сме се съб­рали да отбележим най-великата дата на 20 век– 9 май, Деня на победата– денят, в който чер­веното знаме беше раз­вято над Райх­с­тага и на Европа бяха припом­нени ней­ните цивилизационни цен­ности”, заяви в словото си и зам.председателят на Народ­ното съб­рание Валери Жаб­лянов. 

Пред нас днес стои огромна задача, изп­равени сме пред опас­ности от раз­лично естес­тво– фашиз­мът над­нича отново, под нови форми, ограничава свободата на хората и народите. Отново се пос­тавят граници и бариери в Европа, между Европа и съседите, между брат­с­ките народи”, отбеляза той. Днес зас­таваме тук, за да напом­ним на съв­ременна Европа, на съв­ременна Бъл­гария, че този праз­ник и тази победа ще останат във времето, защото той е праз­ник на човечес­т­вото, на мира и хуманизма, ден, на който дъл­жим нашия живот и нашето бъдеще, зак­лючи Жаб­лянов. 

В 37 града на Бъл­гария днес се проведе акцията „Без­с­мър­т­ният полк”. Пред Памет­ника на Съвет­с­ката армия бяха под­несени венци и цветя от над 100 дър­жавни инс­титуции, общес­т­вени организации и дип­ломатически мисии. Бяха изпъл­нени хим­ните на Бъл­гария и Русия, леген­дар­ната „Вставай страна огром­ная” и популярни руски и бъл­гар­ски песни.