Над 800 нелегални имигранти изведени от България за три месеца

Бор­бата с нелегал­ната миг­рация отбелязва своеоб­разен рекорд от началото на годината, след като за периода 01 януари — 30 март 2017 г. от Бъл­гария са изведени общо 812 незаконно пребиваващи чужди граж­дани, стана ясно от справка на Дирек­ция “Миг­рация“ на МВР, пуб­ликувана от БГНЕС. 179 миг­ран­тите са напус­нали доб­роволно страна със соб­с­т­вени сред­с­тва, а 54 са предадени на други държави-членки на ЕС, при изпъл­нение на процедурите за обратно връщане, съоб­разно Дъб­лин­с­кия рег­ламент. Над 500 от миг­ран­тите пък са изведени принудително или в изпъл­нение на прог­рами за доб­роволно връщане. Само през пос­лед­ната сед­мица на март от Бъл­гария са изведени 45 незаконно пребиваващи чуж­денци. За пър­вите три месеца на годината у нас са заловени 675 миг­ранти, а само през пос­лед­ната сед­мица — 68, което на прак­тика връща нивата на нелегал­ната миг­рация от периода преди 2013 г. Докато натис­кът по българо-турската граница да продъл­жава да е минимален, то ситуацията по българо-сръбската граница е раз­лична. За месеците — януари, фев­руари, март са заловени общо 1286 миг­ранти, които са се опитали да се прех­вър­лят от Бъл­гария в Сър­бия. 60% от нарушителите са от Афганис­тан. Към 30 март 2017 г. в цен­т­ровете от “зат­ворен тип“ на Дирек­ция “Миг­рация“ на МВР са нас­танени 591 миг­ранти.