Една година без Елка Добрева

Измина една година от смърта на Елка Доб­рева. Тя е родена на 9 декем­ври 1948 година в Гоце Дел­чев. Елка Доб­рева бе високопод­гот­вен екс­перт в областта на образованието, отдал повече от тридесет години знания и талант за неговото раз­витие!

Предан социалист, за когото идеалите за справед­ливост, солидар­ност и свобода бяха кредо и смисъл на всяка човешка дей­ност! Елка Доб­рева е съп­руга на бив­шия минис­тър на вът­реш­ните работи Николай Доб­рев, майка на народ­ния пред­с­тавител Кирил Доб­рев и на Мариана Доб­рева.

Пок­лон пред свет­лата й памет!

Вес­т­ник „Земя” и приятели