Преамбюл на Конституцията на Република България

Ние, народ­ните пред­с­тавители от Сед­мото Велико Народно съб­рание, в стремежа си да изразим волята на бъл­гар­с­кия народ, като обявяваме вер­ността си към общочовеш­ките цен­ности: свобода, мир, хуманизъм, равен­с­тво, справед­ливост и тър­пимост; като издигаме във вър­ховен прин­цип правата на лич­ността, ней­ното дос­тойн­с­тво и сигур­ност; като съз­наваме неот­менимия си дълг да пазим национал­ното и дър­жав­ното един­с­тво на Бъл­гария, прог­ласяваме своята решимост да съз­дадем демок­ратична, правова и социална дър­жава, за което приемаме тази КОН­С­ТИТУЦИЯ