Експерт: Външно да привика дипломатите, присъствали на учредяването на ДОСТ

Учредяването на пар­тия ДОСТ в присъс­т­вието на тур­с­кия пос­ланик в София е образец за скан­дална намеса на Анкара във вът­реш­ните работи на Бъл­гария. Този факт не е учуд­ващ пред­вид пасив­ното съзер­цание и липса на реак­ция вече месеци наред от страна на Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи и бъл­гар­с­кия премиер. Това пише екс­пер­тът по дип­ломация и сигур­ност Боян Чуков във фейс­бук, цитиран от „Епицен­тър”.

Чуков допълва: При отсъс­т­вие на минимална реак­ция от бъл­гар­ска страна е естес­т­вено агресив­ността на Тур­ция да нарас­тва. Бъл­гария даже не е „раз­г­раден двор“. Просто няма „бъл­гар­ски двор“, а има само Източна Румелия.

Какво правят на учредяването на ДОСТ френ­ски, украин­ски и пол­ски дип­ломати? Вероятно присъс­т­вието им е пример за „сплотено“ европейско семейс­тво, което ни рек­ламират евробюрок­ратите с еврозап­латите? Вън­шно минис­тер­с­тво пак ли ще се нап­рави на раз­сеяно и тази сед­мица и няма да привика пос­ланиците на изб­роените посол­с­тва в София, смята бив­шият сек­ретар на Съвета по сигур­ност при Минис­тер­ски съвет.