Ген. Ваньо Танов предложен посмъртно за почетен гражданин на Русе

В Общин­ски съвет — Русе е получено пред­ложение от общин­ски съвет­ници, за пос­мър­тно удос­тояване със званието “Почетен граж­данин на град Русе“ на генерал-майор Ваньо Мит­ков Танов за неговите значими пос­тижения и резул­тати в областта на бор­бата с прес­тъп­ността и кон­т­рабан­дата. Това става ясно от док­ладна записка, внесена в мес­т­ния пар­ламент от името на неговия пред­седател чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Мотивите са иден­тични с тези изложени в полученото от общин­с­ките съвет­ници пред­ложение. Мотивите за пред­ложението се под­к­репят от цялата биог­рафия на нашия съг­раж­данин, пос­ветил живота си на бор­бата с прес­тъп­ността, се казва в пред­ложението.

Ген. Ваньо Танов почина внезапно на 29 фев­руари, а голяма част от професионал­ния му път е извър­вяна именно в Русе, където през 1995 става начал­ник на Второ РПУ– Русе, което пос­тига най-добрите резул­тати в Бъл­гария. През 1998 г. той оглавява регионално звено „Полиция“ в РДВР — Русе. От 2002 г. Ваньо Танов оглавява РДВР-Русе. До смъртта си ген. Танов бе дирек­тор на аген­ция “Мит­ници“.