Над половината от децата, отглеждани в институции, имат психически проблеми

Психически смущения имат над половината от децата, които се отг­леж­дат в инс­титуции, обяви дирек­тор­ката на сдружение „Дете и прос­т­ран­с­тво” Весела Банова, цитирана от БНР.

По проект в София вече работи Медико-психологически цен­тър за деца и юноши. Той е финан­сиран от нор­веж­кото правител­с­тво.

Банова уточни, че под­к­репа от цен­търа ще получи както пер­соналът на новосъз­дадените цен­т­рове за нас­таняване от семеен тип, така и деца, които се отг­леж­дат от семейс­т­вата си.

Тя разясни и какви са пър­вите индикатори, по които може да се съди, че детето има психически проб­лем. Сред индикаторите е отказ да се храни, да започне да пов­ръща или тег­лото му сис­темно да намалява. Бед­ната игрова актив­ност, лип­сата на интерес и пасив­ността също могат да са индикатори за психически проб­лем. Слабата двигателна актив­ност и също не била за под­ценяване.

Весела Банова под­черта, че проявите са индивидуални и затова посъветва при въз­ник­нало притес­нение въз­рас­т­ните да се обър­нат към специалис­тите.