Напусналият зам.-министър: Решенията на Кунева са грешни, може да загубим десетки милиони от еврофондовете

В понедел­ник подадох молба да бъда освободен от поста, който заемах. Г-жа Кунева ми пред­ложи да поема друг ресор, но не се съг­ласих”, каза подалият оставка като зам.-министър на образованието в ресори висше образование и европейски струк­турни фон­дове проф. Николай Ден­ков пред бТВ. „Еврофон­довете, за които аз отговарях трябва да се управ­ляват с прин­ципи. Това, което съм вложил и съм планирал бе да е мак­симално полезно, да се изпол­з­ват тези сред­с­тва, за да има дъл­гос­рочен ефект за науката в Бъл­гария“, добави Ден­ков. „Напус­нах поста защото не съм съг­ласен от начина, по който бяха взети решенията за управ­ление на еврофон­довете. Пример да се промени струк­турата на дирек­цията, която ги управ­лява. Според мен няма необ­ходимата обос­новка това да се нап­рави. Този ход ще забави сроковете за усвояване на сред­с­т­вата, освен това има риск да загубим десетки милиони левове“, предуп­реди бив­шият замес­т­ник на Мег­лена Кунева. „Г-жа Кунева е минис­тър, тя има право да взема решения. Аз смятам, че те са грешни. Не сме водили дис­кусия с образовател­ния минис­тър. Аз нап­равих всичко въз­можно да кажа какви ще са пос­лед­с­т­вията, но не бях чут. Отговаряйки за сек­тор “Наука“, без сред­с­т­вата, с които да се реализират политиките, нямаше смисъл да оставам“, каза още той.