Новите маршрути на бежанците не преминават през България, успокоява Бъчварова

Въп­реки пос­тоян­ните сиг­нали и репор­тажи за преминаващи през територията на страната ни нелегални миг­рат­нти, вът­реш­ният минис­тър Румяна Бъч­варова обяви, че към момента анализи показ­ват, че новите мар­ш­рути на бежан­ците не се раз­работ­ват през територията на Бъл­гария. По време на блиц-контрол в НС Бъч­варова обясни, че във връзка с отварянето на нов път на бежан­ците през Черно море „мисли, че в ЕС всички отговорни инс­титуции са наясно с тази опас­ност“. „Ние ще можем много скоро по-установените правила да връщаме нелегално преминалите бежанци през Тур­ция в Бъл­гария“, под­черта вицеп­ремиерът. „Работим ускорено за изг­раж­дането на прег­рад­ното съоръжение. В неделя планираме мор­ско учение. Там ще раз­работим коор­динацията. Нямаме данни за преминаващите през този мар­ш­рут. Общата оценка е, че той е бил много труден за миг­ран­тите. В петък ни пред­с­тои среща с вът­реш­ния минис­тър на Румъния“, допълни Румяна Бъч­варова.