Цялата медицинска помощ за ветераните става безплатна

Пар­ламен­тът прие промените в Закона за ветераните от вой­ните, с които се поз­волява цялата медицин­ска помощ за ветерани да бъде без­п­латна, предаде Аген­ция „Фокус“. Законоп­роек­тът, внесен от ген. Михо Михов от ПП АБВ бе приет на първо четене със 122 гласа „за“, като „против“ и „въз­дър­жал се“ нямаше. В мотивите на законоп­роекта вносителите са описали, че броят на ветераните във вой­ните намалява и сред­ната им въз­раст е над 90 години, като смър­т­ността им е висока — около 30%. С промените в закона ветераните ще могат да получават без­п­латни лекар­с­тва само с рецепта от лич­ния лекар. Ветераните ще могат да получават лекар­с­т­вата си от аптеките, след като пред­с­тавят рецеп­тата и документ, който доказва, че са такива. С промените се въвежда, че след смърт на ветеран близ­ките му ще получават 500 лева за пог­ребение. Друга промяна, на която се държи много, е свър­зана с лицата, които са прид­ружители на ветераните от вой­ните. Според вносителите, ветераните често не могат сами да посещават и пол­з­ват услугите на пан­сионите и заведенията за въз­с­тановяване и се нуж­даят от прид­ружител. Пред­ложението е тези прид­ружаващи лица също без­п­латно да пол­з­ват съот­вет­ните услуги, за сметка на дър­жав­ния бюджет. От БСП пък поис­каха към ветераните от вой­ните да бъдат прирав­нени и лицата, които са учас­т­вали в антифашис­т­ката съп­ротива в Бъл­гария.