Пращат тайни агенти на разузнаването в администрацията?

Служители под прик­ритие може да бъдат наз­начавани в дър­жав­ната админис­т­рация, гласи Правил­ника за прилагане на Закона за Дър­жавна аген­ция „Разуз­наване“ (ДАР), пуб­ликуван в Дър­жавен вес­т­ник. Те ще следят за нерег­ламен­тирано вън­шно влияние, което може да зап­лаши национал­ната ни сигур­ност. В документа се посочва още, че служителите на аген­цията могат да заемат длъж­ности под прик­ритие в дър­жав­ната админис­т­рация, във фирми, в граж­дан­ски дружес­тва, както и като хора със свободни професии. В тази си роля в дър­жав­ния и в час­т­ния сек­тор те ще събират разуз­навателна инфор­мация за чужди страни, организации и лица, както и за свър­зани с тях бъл­гар­ски струк­тури, която е от значение за национал­ната сигур­ност на страната. Засек­ретените служители ще преминават специална под­готовка, за да се впишат така в средата, че никой да не раз­к­рие, че са агенти на ДАР. Правил­никът за ДАР рег­ламен­тира още изпитателен срок от две години при самото наз­начаване на разуз­навачи.