От КЗК препоръчаха промени в Наредбата за лекарствата

От Комисията за защита на кон­курен­цията (КЗК) препоръчаха да бъде отменена раз­поред­бата на чл. 5, ал. 5 от Наред­бата за цените на лекар­с­т­вата, тъй като ограничава кон­курен­цията в няколко аспекта, предаде Нюз.бг. Раз­поред­бите по чл. 5 в Наред­бата ограничава ценовата кон­курен­ция и съз­дава ненужно допъл­нително регулирането на цените на лекар­с­т­вените продукти. Това е в допъл­нение на вече пред­п­риетите мерки за ограничаване на пуб­лич­ните сред­с­тва, които НЗОК зап­лаща за лекар­с­т­вени продукти, за сметка на пациен­тите.

Тя ограничава и въз­мож­ността на някои учас­т­ници на пазара да пред­лагат лекар­с­т­вените си продукти, което би могло да доведе до оттег­ляне на лекар­с­т­вени продукти не само от реим­бур­с­ния списък, но така също и от пазара на свободна продажба.

Според КЗК лекарят съв­мес­тно с пациента трябва да раз­полага с мак­симално въз­мож­ния избор от лекар­с­т­вени продукти, а не този избор да бъде ограничаван или предоп­ределян от дър­жав­ната регулация на цените на лекар­с­т­вените продукти.