БСП: Управляващите върнаха българското образование със 100 години назад

БСП: Управляващите върнаха българското образование със 100 години назад

Повече държава в здравеопазването поиска ръководството на левицата на своя пресконференция

Привет­с­т­ваме процеса на обнов­ление и под­м­ладяване в пар­тията, БСП дава очак­вания за пер­с­пек­тива. Това каза пред­седателят на БСП Михаил Миков по време на прес­кон­ферен­ция на пар­тията, предаде „Фокус”. Миков изпол­зва случая, за да благодари на новоиз­б­раните пред­седатели и общин­ски съвети. Той отрече, че вън­шна фирма ще брои гласовете на Кон­г­реса на БСП. По думите му, ще има изборни комисии и бюра, както е било на всеки кон­г­рес. „Иначе вие виж­дате, че и за Национал­ния съвет има издиг­нати много кан­дидатури. Виж­дате, че доста хора са номинирани за пред­седатели на кон­т­рол­ната комисия. Очевидно е, че БСП дава очак­вания за пер­с­пек­тива”, комен­тира той. Според лидера на БСП това се пот­вър­ж­дава и от пос­лед­ните социологически проуч­вания. На прес­кон­ферен­цията стана ясно още, че номинираните за пред­седател на пар­тията са 28.

Наред с вът­реш­нопар­тий­ните теми лидерът на БСП комен­тира и редица други актуални въп­роси: „Бъл­гар­с­кото правител­с­тво прие споразумение със САЩ, в което само ние ще предос­тавяме инфор­мация от нашите банки за влоговете на американ­ски граж­дани. Ние продъл­жаваме да нас­тояваме за рецип­роч­ност в тези отношения и бъл­гар­с­ката дър­жава да получава инфор­мация за влоговете на бъл­гар­ски граж­дани в американ­ски банки, особено в някои интересни щати”, посочи Миков. 

Правител­с­т­вото раз­г­лежда Бъл­гария като бананова репуб­лика от друг кон­тинент, допълни пред­седателят на БСП във връзка с промените в сроковете за кон­цесиониране.  „Говори се за 100-годиншни срокове на кон­цесиониране. Ние винаги сме били сигурни в ком­п­радор­с­кия харак­тер на днеш­ното управ­ление”, посочи Миков и определи сроковете като абсур­дни. По думите му, те лишават дър­жавата от най-ценното — ресур­сите, които са естес­т­вени монополи. „Става въп­рос за прис­танища, за летища, за друг тип естес­т­вени монополи. Такова решение не е прием­ливо за нас”, категоричен бе Михаил Миков. Той посочи, че е неп­рием­ливо за БСП премах­ване на пъл­ното ограничение за учас­тие на офшорни фирми в дос­тъпа до общес­т­вени ресурси, чрез кон­цесии, чрез общес­т­вени поръчки, чрез намаляване и въвеж­дане на въз­мож­ност за някакъв по –малък процент офшорно учас­тие. „Всичко това става на фона на гран­диоз­ния случай на изтичане на инфор­мация за мяс­тото и ролята на офшор­ните ком­пании”, посочи той. 

С приетия Закон за предучилищ­ното и училищ­ното образование ще се стигне до нов кръг зат­варяне на учебни заведения и освобож­даване на учители. Това каза пред­седателят на БСП Михаил Миков по време на прес­кон­ферен­цията и прог­нозира, че ще се стигне до обез­людяване на села и градове. Полза по думите му, ще имат тран­с­пор­т­ните фирми. „По отношение на сред­ното образование се връщаме някъде около 1921 г. Очер­тава се обс­тановка, в която ще има 2030-40 елитни гим­назии в София и големите градове и пос­тепенно всеоб­щата дос­тъп­ност на едно добро средно образование ще остане нос­тал­гичен спомен”, посочи той и обясни, че затова от БСП искат спиране на прилагането на Закона за предучилищ­ното образование. „Знаете, че имаме внесен такъв законоп­роект”, добави лидерът на БСП. Учениците ще учат извес­тно време без учеб­ници пър­вия срок, а втория срок може би ще имат учеб­ници. Това каза пред­седателят на БСП. По думите му, това което се случва в образованието показва, че учеб­ната година ще започне за някои ученици с учеб­ници по средата на срок, което той определи като абсурд. „Ето това е видим резул­тат от управ­лението на ГЕРБ в областта на образованието”, добави Миков. 

Допъл­вайки анализа си за управ­лен­с­ките прровали на ГЕРБ и Рефор­матор­с­кия блок Миков заяви: „Четем все повече новини за опаш­ките, които се извиват пред здрав­ните заведения включително и за трагични случаи на тези опашки. Ето това са резул­татите от такъв тип дясна реформа, провеж­дана от правител­с­т­вото на Борисов”, посочи Миков. По думите му, с действията,които пред­п­рие правител­с­т­вото, все повече се зат­вър­ж­дава тезата за необ­ходимото засилено дър­жавно учас­тие и не само като регулация в областта на здравеопаз­ването, посочи още Михаил Миков.