Граничари разследвали бургазлии, задържали нелегални мигранти

Граничари разследвали бургазлии, задържали нелегални мигранти

Организацията за закрила на българските граждани (ОЗБГ) подава сигнал срещу началника на Гранична полиция, разпоредил акцията

Поредна абсур­дна ситуация се е разиг­рала близо до границата ни с Тур­ция, след като бур­газ­лии от Организацията за зак­рила на бъл­гар­с­ките граж­дани (ОЗБГ) заловили група нелегални миг­ранти от Афганис­тан, съобщи Флагман.бг. Те задър­жали 23 миг­ранти от афганис­т­наски произ­ход, докато учас­т­вали в телевизионно предаване, след което вед­нага уведомили Гранична полиция. Вместо обаче да поз­д­равят мъжете от ОЗБГ, граничарите започ­нали да събират тех­ните документи и тези на прид­ружаващите ги жур­налисти. „На 3 април 2016 г. членове на ОЗБГ, заедно с екипа на предаването „Ничия земя“, се отп­равиха на раз­ходка в гората… Бяхме 11 човека и извед­нъж забелязахме група хора да минават. Сториха ни се подоз­рителни и се запътихме към тях. Те се спряха, когато ни видяха. Оказаха се 23 миг­ранти от афганис­тан­ски произ­ход. Вед­нага подадохме сиг­нал на Гранична полиция. Мина се извес­тно време, но не идваха и звън­нахме отново“, раз­каз­ват потър­пев­шите. По думите им гранич­ните полицаи прис­тиг­нали час след пър­вия сиг­нал и без да се легитимират, поис­кали докумен­тите на всички от ОЗБГ, както и на жур­налис­тите. „Започ­наха да ни задават въп­роси какви сме, откъде сме, какво правим тук и т.н. и да проверяват докумен­тите ни, а в същото време миг­ран­тите ги оставиха нас­т­рана. Нито им поис­каха документи, нито ги обис­кираха за оръжия, нито им обър­наха по-специално внимание“, свидетел­с­т­ват мъжете от ОЗБГ, на които в пос­лед­с­т­вие им е отказано да си тръг­нат, въп­реки че не са били арес­тувани. От организацията са категорични, че ще поис­кат обяс­нение кой начал­ник е раз­поредил заповедта за задър­жането им и на какво основание. „Също така ще поис­каме да се образува раз­с­лед­ване срещу въп­рос­ния начал­ник, както и на всички други високопос­тавени лица, които имат връзка с акцията на Гранична полиция спрямо ОЗБГ и жур­налис­тите“, категорични са от организацията.