Половин България не желае Плевнелиев за президент

Половин България не желае Плевнелиев за президент

Правителството на Борисов с 30 на сто одобрение и 56 на сто неодобрение, ако изборите са днес „партията” на негласуващите ще е най-масовата

Президен­тът Росен Плев­нелиев е одоб­ряван от 31% от бъл­гарите, а неодоб­рението му въз­лиза на 51%. Това показ­ват резул­татите от национално пред­с­тавително проуч­ване на „Екзакта Рисърч Груп”. Проуч­ването е сред пъл­нолетни бъл­гари, проведено в цялата страна между 17 и 25 март 2016 г. По домовете им са интер­вюирани 1000 пъл­нолетни лица, под­б­рани чрез двус­тепенна гнез­дова извадка. Обх­ванати са 125 гнезда в 89 населени места на страната. Изс­лед­ването се провежда в рам­ките на соб­с­т­вена изс­ледовател­ска прог­рама на аген­цията.

Ако изборите за НС са днес за ГЕРБ24,3%, БСП-13.2%, ДПС-5.7%, РБ-5.5%, ПФ, НФСБ и ВМРО4.5%, АБВ-2.6%, Атака-2.5%, друга 6.4% , Не съм решил –8.4, Няма да гласувам –26.9%, сочат резул­татите на „Екзакта”.

Пър­вите петима политици, които се пол­з­ват с най-голяма общес­т­вена под­к­репа са Йор­данка Фан­дъкова (62%), Бойко Борисов (44%), Лиляна Пав­лова (42%), Ивайло Кал­фин (42%) и Томис­лав Дон­чев (37%). Социал­ният минис­тър качва най-много одоб­рение за изминалия месец – 7%. След­ват Томис­лав Дон­чев, одоб­ряван от 37,2%, Вежди Рашидов, одоб­ряван от 35,8%, Красен Кралев, одоб­ряван от 31,3%. Под­к­репата за здрав­ния минис­тър Петър Мос­ков се свива с 5% през пос­лед­ния месец. През март правител­с­т­вото е одоб­рявано от 30% от бъл­гарите, което е с 2% повече от фев­руари. Неодоб­рението към кабинета е 56%.

КАРЕ:

Рей­тин­гът на Мая Манолова дос­тигна 31 %

Понас­тоящем Мая Манолова е одоб­рявана от 31% от бъл­гарите, а неодоб­рението ѝ не се променя за пос­лед­ния месец – 44%. Доверието в омбуд­с­мана расте с 4% за месец. Манолова раз­ширява под­к­репата за работата си както сред левите избиратели (одоб­ряват я 71% от тях), така и сред избиратели извън левицата, при това сред хора, живеещи в раз­личен тип населени места.

КАРЕ:

Правос­лав­ната цър­ква е един­с­т­вената инс­титуция с положителен рей­тинг

Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква е един­с­т­вената инс­титуция, одоб­рението за работата на която е по-висок дял от неодоб­рението (46% към 21%). В навечерието на големия хрис­тиян­ски праз­ник Велик­ден 46% от бъл­гарите одоб­ряват както БПЦ, така и Пат­риарх Неофит. Особено висок е рес­пек­тът към цър­к­вата и към пат­риарха сред жените, сред хората на въз­раст над 60 години, сред бед­ните и сред жителите на мал­ките градове”, сочи справ­ката