Конференция отбеляза 30-та годишнина от оправдателната присъда на Сергей Антонов

Конференция отбеляза 30-та годишнина от оправдателната присъда на Сергей Антонов

Събитието се проведе по инициатива на Института за стратегии и анализи, Националната асоциация за международни отношения и Института за икономика и международни отношения

Вчера в София се проведе меж­дународна кон­ферен­ция, пос­ветена на 30-та годиш­нина от оправ­дател­ната присъда на нес­п­равед­ливо обвинения за учас­тие в атен­тата срещу папа Йоан-Павел Втори бъл­гарин Сер­гей Антонов. Дебатът бе под над­с­лов „Атен­татът срещу Бъл­гария — истината”.

Събитието бе организирано от Инс­титута за стратегии и анализи, оглавяван от извес­т­ната бъл­гар­ска жур­налис­тка Валерия Велева, а съор­ганизатори бяха Национал­ната асоциация по меж­дународни отношения и Инс­титута за икономика и меж­дународни отношения. Почетен гост на събитието бе италиан­с­кият адвокат на Антонов и голям приятел на Бъл­гария проф. Джузепе Кон­суло. На кон­ферен­цията, отк­рита от пред­седателя на НАМО Чав­дар Мин­чев изказ­вания и док­лади нап­равиха заместник-председателят на 43-то НС Красимир Каракачанов, адвокат Кон­суло, президен­тът за периода 20022012 г. Георги Пър­ванов, вън­ш­ният минис­тър за периода 20012005 г. Соломон Паси, ветеранът на бъл­гар­с­ката дип­ломация Райко Николов, който е бъл­гар­ски пос­ланик в Рим по време на кам­панията по защитата на Антонов. Изказ­вания нап­равиха и пред­седателят на Асоциацията на разуз­навачите от запаса о.р. полк. Горан Симеонов, жур­налис­тът Иван Гарелов и дип­ломатът пос­ланик Люд­мил Попов.

Джузепе Кон­суло: Това бе мисията на моя живот

Сер­гей Антонов не е сред нас, но неговият дух  е днес в тази зала, той е в страната си Бъл­гария и трябва да бъде в съвестта на хората, които все още вяр­ват, че на този свят има справед­ливост”.

Това заяви емоционално проф. Джузепе Кон­соло в словото си пред кон­ферен­цията „Атен­татът срещу Бъл­гария — истината”, цитиран от сайта „Епицен­тър”.

Той обяви, че споделя получената в София титла Док­тор хонорис кауза на СУ със своите бъл­гар­ски приятели – пос­ланик Райко Николов, пъл­номощен минис­тър Люд­мил Попов, преводача Асен Мар­чев­ски, дип­ломата Стефан Генев всички други, които заедно с него са се борили да защитят не само Антонов, но „една страна, която по онова време не можеше да се защити сама”.

Кон­суло под­черта, и че е чест името му да стои сред другите двама италианци, носещи почет­ната универ­ситет­ска титла – светов­ноиз­вес­т­ният писател Умберто Еко и седем­к­рат­ния италиан­ски премиер Джулио Анд­реоти (ветеранът на италиан­с­ката политика бе вън­шен минис­тър в периода на процеса „Антонов”, но многок­ратно в срещи с бъл­гар­ски политици е под­чер­тавал, че не вярва в т.нар. „бъл­гар­ска следа” – бел. ред.)

Моята работа не бе просто на защит­ник, а се превърна в мисия на моя живот срещу всички и срещу всичко, защото на 13 май 1981 г. —  денят на атен­тата срещу папата политичес­кият климат не ни поз­воли да извър­ш­ваме спокойно дей­ността си като защит­ници, обясни още проф. Кон­соло.

Той пръв под­писа петицията за наименоване на голям площад или главна улица в София “Сер­гей Антонов. Мъченикът“. Кон­соло пов­тори, че слага под­писа си след раз­говори за това с пред­седателя на Кон­с­титуцион­ния съд проф. Борис Вел­чев, вицеп­редидента Мар­гарита Попова и глав­ния прокурор Сотир Цацаров.

Георги Пър­ванов: Антонов зас­лужава висока дър­жавна наг­рада

Сер­гей Антонов трябва да бъде пред­ложен за дър­жавна наг­рада. Това каза президен­тът (20022012 г.) Георги Пър­ванов. Той сподели съжалението си, че докато е бил дър­жавен глава не е имало инициатива за това.

“Сега съм готов да ком­пен­сираме този пропуск“, добави Пър­ванов.

Президен­тът раз­каза под­роб­ности за раз­говора си с папа Йоан Павел II на 24 май 2002 г., когато Светият отец дойде на визита в Бъл­гария. От дис­тан­цията на времето Георги Пър­ванов отбеляза, че това е бил най-напрегнатия момент в неговата вън­ш­нополитическа работа като президент.

След труд­ното начало на раз­говора пос­тавих въп­роса каза Пър­ванов и прочете от запис­ките си от тогава бук­вално какво е казал папа Йоан Павел II: „Аз си спом­ням този мъчителен проб­лем за Бъл­гария, т.нар. бъл­гар­ска следа. Това беше една инсинуация. Поис­каха да обвинят бъл­гарите с тази отговор­ност – атен­татът срещу мен. Това вече е изяс­нено от Светия прес­тол и той има пред­вид този факт, т.е. невин­ността на бъл­гарите.”

Тези думи на папата бяха по-силни от очак­ванията ни”, изрично под­черта Пър­ванов. След това за италиан­с­ката инфор­мационна сис­тема АНСА официал­ният говорител на Ватикана Хоакин Наваро пот­вър­ж­дава пред­варител­ната теза, че „папата никога не е вяр­вал в бъл­гар­с­ката следа, защото много уважава народа на тази страна”.

Георги Пър­ванов не пропусна да отбележи със съжаление и „бъл­гар­с­кият принос” в подобни кам­пании.

Бойко Борисов благодари на Джузепе Кон­суло

Приемете моята най-искрена благодаронст за това, че превър­нахте в своя кауза оневиняването на нашия сънарод­ник Сер­гей Антонов, който нес­п­равед­ливо прекара над четири години от живота си в ареста и беше съден за съучас­тие в атен­тата срещу папа Йоан Павел II през 1981 г.“

С тези думи премиерът Бойко Борисов се обръща в специален поз­д­равителен адрес до проф. Джузепе Кон­соло, който му бе връчен по време на кон­ферен­цията.

Премиерът благодари на италинас­кия юрист за проявените сила и кураж и че е пос­ветил живота си за изчис­т­ване на името на бъл­гар­с­ката дър­жава.

 

Соломон Паси: ЦРУ да раз­сек­рети докумен­тите по случая

Още през 1994 г. стана ясно, че папа Йоан Павел II ще каже, че Антонов е невинен, когато посети Бъл­гария, за което има голямо желание. Това раз­каза пред­седателят на Атлан­тичес­кия клуб Соломон Паси.

През 1994 г. помолихме за час­тна аудиен­ция при негово светей­шес­тво Йоан Павел II. Преди да влезем, неговият сек­ретар ми сподели, че сега не е под­ходящия момент Светият отец да каже, че Антонов е невинен, защото той иска да дойде в Бъл­гария и да го каже там.

 Според него папата е дал ясни индикации преди да почине, че също е бил жер­тва на Студената война.

Пред­седателят на Атлан­тичес­кия клуб изрази надежда, че след изтичането на 30-годишната дав­ност ЦРУ ще раз­сек­рети своите документи по случая, които окон­чателно ще изяс­нят всички факти и обс­тоятел­с­тва.

Калоян Пар­гов: Сотир Цацаров да започне дело срещу Агджа

В изказ­ването си лидерът на БСП – София Калоян Пар­гов посочи: „Бъл­гария трябва да даде пример как се отс­тояват европейс­ките и национал­ните цен­ности. Да потърси отговор­ност от ислям­с­кия фанатик Мех­мет Али Агджа, който нес­п­равед­ливо обвини Бъл­гария. Искам да призова глав­ния прокурор Сотир Цацаров да започне дело срещу Агджа, за да се изчисти името на Бъл­гария. За да получим справед­ливо въз­мез­дие. За да запазим честта и дос­тойн­с­т­вото си!“, под­черта социалис­тът.

Делото бе политическо, целеше да дис­к­редитира СССР, под­черта Красимир Каракачанов

Делото срещу Сер­гей Антонов бе политическо и целеше дис­к­редитирането на СССР. Атен­татът срещу папата-поляк през 1981 г., срещу сим­вола на пол­с­ката нация и на католическа Полша в онези геополитически обс­тоятел­с­тва бе изк­лючително важно за авторите на пък­ления замисъл, под­черта Каракачанов.

Той нап­рави връзка между тогаваш­ните събития и днеш­ната геополитическа ситуация. „И днес „Сивите вълци” са част от политиката на тур­с­кото ръковод­с­тво в прокар­ването на опас­ните идеи на неоос­манизма”, под­черта Каракачанов.