Пир по време на чума: Висшите магистрати със заплата от 6900 лева

Членовете на Вис­шия съдебен съвет (ВСС) да получават месечно въз­наг­раж­дение в раз­мер, кол­кото получават и тримата големи в съдеб­ната власт-главният прокурор и пред­седателите на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд и Вър­хов­ния апелативен съд, които взимат около 6 900 лв.

Това става факт с приетите промени в Закона за съдеб­ната власт на второ четене.

Спор въз­никна в пленарна зала около това дали членовете на ВСС да получават зап­лати, кол­кото пред­седателите на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд, Вър­хов­ния апелативен съд и глав­ния прокурор. Идеята за израв­няване на зап­латите е на депутата Емил Димит­ров.

Кой има интерес членовете на ВСС да бъдат бедни, нещас­тни и зле платени, кой, запита пред­седателят на пар­ламен­тар­ната правна комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ.

Кор­ман Исмаилов от Рефор­матор­с­кия блок посочи, че това е вис­шият орган на съдеб­ната сис­тема и се пред­полага, че изб­раните от този орган хора да работят са с морални и професионални качес­тва.

Минис­търът на правосъдието Екатерина Захариева се обяви срещу гласуваните промени. „Според мен не е нор­мално членовете на ВСС да взимат зап­лати по-високи от тези на съдии, прокурори и следователи във вър­хов­ните”, каза тя.