Гаф! Цачева пред микрофона: Отивам да се снимам с „няк'ви баби”

Гаф! Цачева пред микрофона: Отивам да се снимам с „няк'ви баби”

Гаф на пред­седателя на пар­ламента Цецка Цачева! От пред­седател­с­кото място тя казва на замес­т­ника си да изземе фун­к­циите й, защото шеф­ката на Народ­ното съб­рание тряб­вало да се снима с “няк’ви баби“.

Думите й, хванати от мик­рофона, са предадени от сатирич­ното предаване “Гос­подари на ефира“.

Дейс­т­вието се разиг­рава на 10 март, когато се отбелязва спасяването на бъл­гар­с­ките евреи. Самата Цачева присъс­тва тогава на отк­риването на излож­бата „Един пог­лед върху живота на мал­цин­с­т­вата в Бъл­гария“. Именно тогава Цачева се среща и с въп­рос­ните “баби“ — пред­с­тавители на бъл­гарите, живеещи в Израел.

Днеш­ният ден има своето значимо място, както в кален­дара на европейс­ката, така и на светов­ната история.“, казва тогава Цачева.

Независимият депутат Георги Кадиев комен­тира гафа във Фейс­бук така: “Отв­ратително… Видях тази група израелци. Пред­вид въз­растта, по-скоро бяха деца на загинали или оцелели в Холокоста. Поговорих с тях. Бяха впечат­лени от Бъл­гария. И Цачева ги нарича “някакви баби“? Да напомня, че мен ме отс­т­рани от заседание защото говорих за коруп­ция на минис­тър. Как ние сега да отс­т­раним нея?“