Социалисти ще отбележат делото на Начо Папазов

Социалисти ще отбележат делото на Начо Папазов

Днес от 17.00 ч. в Национал­ния клуб на БСП в рам­ките на традицион­ната Прог­рама „Памет” социалисти ще отбележат 95 години от рож­дението на вид­ния политически деец от близ­кото минало Начо Папазов (19211996 г.). Активен учас­т­ник в антифашис­т­ката борба, Папазов има висши образования по инженерни науки и право, ръководил е Софийс­ката организация на БКП, бил е минис­тър на прос­ветата и кул­турата (19581962 г.). От 19671971 г. Папазов е пос­ланик в Япония и извър­шва пробива в отношенията на Бъл­гария със Страната на изг­ряващото слънце, който е в син­х­рон с политиката на Тодор Жив­ков за отваряне към сът­руд­ничес­тво с раз­витите капиталис­тически дър­жави. През 19711984 г. ръководи Комитета за тех­нически прог­рес и има важен принос за индус­т­риал­ното раз­витие в периода на социалис­тичес­кото съзидание. От 19771989 г. е пред­седател на Общонарод­ният комитет за българо-съветска дружба – масовата организация, отразяваща изкон­ните русофил­ски теж­нения на огром­ното мнозин­с­тво от бъл­гар­с­кия народ. Многок­ратно е избиран в ръковод­ните органи на БКП – сек­ретар на ЦК (19621966 г.) и пред­седател на Кон­т­рол­ната комисия (19861989 г.).