Първанов: Срещу тероризма да се действа решително, като Путин

Трябва да се удари на място, не да се чакат терорис­тите да дой­дат на европейска територия. Така, както нап­рави Путин.

Това каза в интервю за БНТ Георги Пър­ванов, президент на Бъл­гария в периода 20022012 година и нас­тоящ лидер на АБВ.  Той е категоричен, че „европейс­ката архитек­тура на сигур­ност е немис­лима без Русия“.

Виж­дате колко неадек­ватен е Западът. Европа няма лидери. Няма ги онези лидериn с харак­тер, имат замах, комен­тира той.

Мирът е по-скъп от вой­ната. Миг­ран­т­с­ките общ­ности заляха Европа. Те са втори, трети поколения, които не са се променили и на йота”, комен­тира Пър­ванов.  

Трябва да се знае, че корените на много от тези явления е свър­зано със социал­ното раз­деление, посочи бив­шият дър­жавен глава.

Той под­черта, че много от днеш­ните процеси тръг­ваха от вой­ната в Ирак, която беше необос­нована, която оправда нашите опасения,че от мал­ките терорис­тични групировки ще се роди голям терорис­тичен фронт. Според него трябва по-ефективно сработ­ване между армията и МВР относно охраната на границата и бор­бата с тероризма. Само с едно учение няма да се случи това, допълни той.

Пър­ванов бе категоричен, че АБВ няма да под­к­репи промените в Закона за МВР.