Г-н президент, Вие излъгахте и фалшифицирахте заветите на Апостола

Гос­подин президент,

В обръщението си на 18 март т.г. пред Народ­ното съб­рание Вие приписахте на Васил Лев­ски фразата: „Който ни освободи, той ще ни пороби “.  Тя бе помес­тена в кавички, като без­с­порен цитат, в елек­т­рон­ната Ви страница. 

Вие излъгахте, г-н Президент. Гор­ното словосъчетание не е същес­т­вувало никога, никъде и под никаква форма в докумен­тал­ното нас­лед­с­тво на Апос­тола. Казаното от Вас може да се приеме само като опит за фал­шифициране на заветите на Лев­ски и акт на пренеб­режение спрямо труда на всички изс­ледователи на неговото дело от Освобож­дението досега. Гавра с паметта на национал­ния ни герой не може да бъде премъл­чана, дори когато е предиз­викана от политически съоб­ражения или от невежес­тво. 

От името на Общобъл­гар­с­кия Комитет “Васил Лев­ски “ и на милионите бъл­гари, верни на идеите на Апос­тола, Ви прикан­вам да се извините пуб­лично за фал­шификацията и да оттег­лите от обръщението си пред Народ­ното съб­рание цитираната в пър­вото изречение фраза.  

Като се надявам да получа в най-близко време съоб­щение за Вашето извинение, Ви моля да приемете, г-н президент, уверенията в дъл­бокото ми уважение към президен­т­с­ката инс­титуция в Бъл­гария. 

Васил Василев  

Пред­седател на Общобъл­гар­с­кия комитет “Васил Лев­ски“

*Заг­лавието е на ЗЕМЯ