Министрите се отказват от лимузините на НСО

От 1 април вицеп­ремиерите и минис­т­рите ще преус­тановят пол­з­ването на специализиран тран­с­порт по Закона за Национал­ната служба за охрана (НСО). Това решение беше прието неп­рисъс­т­вено от правител­с­т­вото по пред­ложение на премиера Борисов, съоб­щиха от правител­с­т­вената прес­служба. С промяната ще се оптимизира изпол­з­ването на ресур­сите на НСО и насоч­ването им към други форми на охрана по закона – на определени или зас­т­рашени лица, мероп­риятия и обекти. Очаква се решението да доп­ринесе за икономичес­кото, ефикас­ното и ефек­тив­ното изпол­з­ване на капацитета и опита на НСО