Букварите ни пълни с расизъм и дискриминация?

Букварите ни пълни с расизъм и дискриминация?

Когато в илюстрациите присъстват деца с увреждания, те са в конфликт с останалите, алармират експерти

Род­ните бук­вари са пълни с крещящи примери на расизъм, дис­к­риминация и неравен­с­тво между половете, алар­мираха вчера на прес­кон­ферен­ция в БТА ръководителите и учас­т­ниците в проект „Да отг­ледаш ксенофоб – зас­тъп­ническа кам­пания за толеран­тно образование”.

Примерите за нетолеран­т­ност в бъл­гар­с­ките учеб­ници и помагала от начален курс били много. Нап­ример, когато в илюс­т­рациите присъс­т­ват деца с увреж­дания, те са в кон­ф­ликт с останалите.

Ръководителят на проекта Венелин Стой­чев даде за пример бук­вар на едно от издател­с­т­вата ни, където на кар­тинка пред здравите деца били пос­тавени кек­с­чета, а пред детето с увреж­дания кек­с­чето лип­с­вало. Образите на децата с увреж­дания били изк­лючително мар­гинални. В чеш­кото бук­варче, нап­ример, детето с инвалидна количка играе с останалите дечица, а в нашите бук­вари – жената с инвалид­ната количка е на пътеката и пречи на останалите да минат.

Толеран­т­ността напълно отсъс­т­вала като социална дей­ност в учеб­ното съдър­жание. Кон­с­татациите от проекта са, че учеб­ното съдър­жание за начал­ния етап не обучава децата в толеран­т­ност към раз­лич­ните и уяз­вимите групи, не ги запоз­нава с раз­нооб­разието от етноси, раси, религии, кул­тури, с хората с физически и умс­т­вени зат­руд­нения.

Именно слабите места и недос­татъците на училищ­ното образование в начал­ния курс поз­волявали и дори на прак­тика поощ­рявали изк­лючително негатив­ните социални и морални феномени, как­вито са ксенофобията и расиз­мът. Стой­чев обясни, че в род­ните бук­вари негър­четата са изоб­разени като май­муноподобни, хранят се с банани и мър­зелуват по дър­ветата. Екс­пер­тите изтък­наха, че децата до 4 клас въз­п­риемат бук­варите като свещена книга, която е пор­талът към света.

Учас­т­ниците в проекта преди около месец са отп­равили пред­ложение към Минис­тер­с­тво на образованието и науката за пред­варителен скрининг на учеб­ното съдър­жание съоб­разно политиката на ЕС срещу дис­к­риминация.