Борисов: Действията на американските дипломати са недопустими

Няма реална опас­ност за граж­даните и гос­тите на София. Запоз­нат съм в детайли с провер­ката на бъл­гар­с­ките служби. Сиг­налът е с ниска степен на опас­ност, но в ситуацията, в която се намираме, сме длъжни да проверяваме всяко твър­дение за зап­лаха. Абсолютно недопус­тим и некорек­тен е начинът, по който американ­с­ките дип­ломати изнесоха в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво инфор­мацията, получена от бъл­гар­с­ките им колеги. Искам да уверя бъл­гар­с­ките граж­дани, че дър­жавата проверява всеки един сиг­нал, който би пред­с­тав­лявал опас­ност за граж­даните, и не би скрила от общес­т­вото, ако същес­т­вува и най-малка зап­лаха за здравето и живота на хората“, заяви министър-председателят Бойко Борисов в комен­тар на тиражираната от Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ инфор­мация, че се очаква атен­тат около бив­шия хотел „Плиска“ в столицата. „Аз не мога да комен­тирам американ­с­ките дип­ломати, но мога да кажа, че в случая такава глупост, не им прави чест“, добави Борисов пред жур­налисти.