Йорданка Фандъкова: От вторник затваряме София на още три места

След­ващата сед­мица пред­с­тои зат­варянето на още три учас­тъка заради изг­раж­дането на мет­рото в София, съобщи вчера пред бТВ столич­ният кмет Йор­данка Фан­дъкова. Днес пред­с­тои специална прес­кон­ферен­ция, на която ясно да бъдат показани алтер­натив­ните мар­ш­рути за движение, както и въз­мож­нос­тите за пар­киране. От втор­ник се зат­варя учас­тък на бул. „Гоце Дел­чев” – където освен по мет­рото, ще се работи и по изг­раж­дането на кръс­товище на две нива. От сряда се зат­варя се ул. „Жит­ница”. Столич­ният кмет призна, че това ще причини неудоб­с­тво за преминаващите, но още по-трудно ще е за живеещите пок­рай нея. От неделя пък се зат­варя в два учас­тъка бул. „Пат­риарх Евтимий” – там, където сега има стес­нения: при кино „Одеон” и след кръс­товището с бул. „Витоша”. Бул. „Васил Лев­ски” обаче ще е отворен двупосочно, както и тунелът при НДК. Учас­тъците на бул. „Пат­риарх Евтимий” и „Жит­ница” ще са зат­ворени цели 14 месеца, а при бул. „Гоце Дел­чев” работите ще прик­лючат за седем. Целта е до 2018 г. да имаме 12 км ново метро с 12 мет­рос­тан­ции, каза още столич­ният кмет.

От втор­ник тапата в район “Красно село” в столицата ще е пълна. Ремон­тите са свър­зани с изг­раж­дането на третия лъч на мет­рото, както и тунела, който ще минава под ключовия бул. “Цар Борис III”.