46 студенти тренират доброволно в армията в Шумен

46 студенти от цивилни специал­ности, между които и жени, са се записали доб­роволно във военен курс в Шумен, в който усвояват воен­ните порядки в условията на истин­ска казарма, показа репор­таж на БТВ. Мария Чанева е студен­тка по админис­т­ративна и инфор­мационна сигур­ност, но винаги е имала интерес към инфор­мацион­ното дело. “Интересно е, трудно е специално за човек с моите раз­мери“, смее се тя. Но се справя с боравенето със стрел­ково оръжие и раз­казва, че това й носи удов­лет­ворение. Кур­сис­тите са обучавани в продъл­жение на 20 дни като професионални военни. Според тях набор­ната военна служба трябва да се върне. Нак­рая студен­тите полагат традицион­ната военна клетва. За 2 години през курса са преминали над 360 студенти.