БСП: Тупането по рамото от Брюксел няма да ни реши проблемите

БСП: Тупането по рамото от Брюксел няма да ни реши проблемите

В хората има тревога и нап­режение и е добре да се говори по темата за бежан­с­ката криза, за да няма скрити истини”. Това заяви по БНТ народ­ният пред­с­тавител от БСП Атанас Зафиров. По думите му новините, които получаваме от Европа никак не са рад­ващи. Той цитира пуб­ликация във „Фай­нен­шъл таймс”, според която ЕС е тлас­кан към съюз с лидери, които дъл­боко презират неговите цен­ности. Социалис­тът комен­тира, че е по-скоро песимист по отношение на преговорите на ЕС с Тур­ция и справянето с бежан­с­ката криза.

Зафиров каза, че в стремежа си да решим проб­лема с границите, пропус­каме факта, че тур­с­кото ръковод­с­тво е погазило всякакви правила и не се съоб­разява с нищо. „Ултиматив­ното пос­тавяне на тях­ното искане за европейска интег­рация, падане на визите в ком­п­лект с въп­роса с емиг­ран­тите, е най-малкото нахално”, заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата. С отпадането на визите рис­куваме цяла Европа да бъде залята с легални бежанци. „Не може да се прави ком­п­ромис с демок­рацията”, категоричен бе Зафиров и поясни, че става въп­рос за режим, който всеки ден показва антидемок­ратични форми на управ­ление.

Зафиров заяви, че трафикът на бежанци през нашата територия не е намалял и под­черта, че сме закъс­нели много с мер­ките за спирането на бал­кан­с­кия коридор. „Тупането по рамото от Брюк­сел със сигур­ност няма да ни реши проб­лемите”, категоричен бе той. Зафиров зададе въп­роса — защо въп­реки ежед­нев­ните усилия на бъл­гар­с­ките полицаи да пазят границата ни, охраната се пропуква. Той изрази мнение, че това се дължи на политичес­кото ръковод­с­тво, което иска да изп­рати и бъл­гар­с­ката армия на границата без оръжие.