Не по врат, а по шия: Не отпадат автори, падат произведения

Няма да има „оряз­ване” на прог­рамата по история и бъл­гар­ска литература, тоза заяви вчера пред БНТ минис­търът на образованието и науката Мег­лена Кунева. От думите й стана ясно обаче, че

от прог­рамата не отпадат бъл­гар­ски автори, а отпадат някои произ­ведения.

На финала сме на срока за одоб­рение на учеб­ниците за прогим­назиал­ната и гим­назиал­ната степени. Според Кунева сега в новия закон за училищ­ното образование има две гим­назиални степени и раз­личен срок на прогим­назиал­ния курс, а това налага промени в учеб­ниците и в динамиката на образовател­ния процес.

В сферата на вис­шето образование Кунева има амбицията да го нап­рави качес­т­вено. „В момента 12% от пуб­личите финанси се дават на вис­шите училища заради качес­тво. Всички останали вър­вят по други пътища”. По думите на прос­вет­ния минис­тър най-тежкия проб­лем е в сек­тора „наука”, където е имало и коруп­ционни схеми, и кон­ф­ликт на интереси, и труд­нос­тит с Фонда за научни изс­лед­вания.